برای ثبت گارنتی

ابتدا به منوی ثبت گارانتی مراجعه کنید.
شماره سریال گوشی خود را وارد نمایید.
سپس اطلاعات خود را وارد نمایید.

مشخصات شما در بانک اطلاعات ما ذخیره شده و شامل خدمات مینیاتور قرار میگیرد.

تهران

نام نماینده

             آدرس نمایندگی

نمایندگی

حشمت قبادی

 تهران - جمهوری - پاساژ علاالدین -طبقه ششم - واحد 607

فروش و پس از فروش

 سید علی سید علیخانی

کرج  -  بزودی...

فروش

     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا