برای ثبت گارنتی

ابتدا به منوی ثبت گارانتی مراجعه کنید.
شماره سریال گوشی خود را وارد نمایید.
سپس اطلاعات خود را وارد نمایید.

مشخصات شما در بانک اطلاعات ما ذخیره شده و شامل خدمات مینیاتور قرار میگیرد.

خوزستان

  

نام نماینده

             آدرس نمایندگی

نمایندگی

احسان سلامی

 اهواز 30متري نبش امام پاساژ آريانا طبقه همکف واحد4 موبايل آرکان

 فروش وخدمات

 عیسی باغبان

 

دزفول- بزودی

 فروش

 مهدی آمله

شادگان - بزودی...

 فروش

 

مهدی موسوی نصب

امیدیه - بزودی...

 

 

 محمد رضا جمالی

 

آبادان- بزودی...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا