برای ثبت گارنتی

ابتدا به منوی ثبت گارانتی مراجعه کنید.
شماره سریال گوشی خود را وارد نمایید.
سپس اطلاعات خود را وارد نمایید.

مشخصات شما در بانک اطلاعات ما ذخیره شده و شامل خدمات مینیاتور قرار میگیرد.

فارس

  

نام نماینده

آدرس نماینده

تلفن نمایندگی

نوع نمایندگی

 محمد علی زنهاری

شیراز-اصلاح نژاد-جنب مسجد امام صادق-موبایل تالیا

 

 فروش

  مجید زارع وکیل آبادی

 فسا - بزودی... 

 

 فروش

 مهران زند

شیراز - بزودی...

 

فروش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا