برای ثبت گارنتی

ابتدا به منوی ثبت گارانتی مراجعه کنید.
شماره سریال گوشی خود را وارد نمایید.
سپس اطلاعات خود را وارد نمایید.

مشخصات شما در بانک اطلاعات ما ذخیره شده و شامل خدمات مینیاتور قرار میگیرد.

كرمانشاه

نام نماینده

             آدرس نمایندگی

نمایندگی

فرزاد شهبازی

 کرمانشاه ،کنگاور ،میدان آزادی ،جنب بانک ایران زمین،موبایل آریا

فروش

 افشار میرزایی چشم کبود

 کرمانشاه - بزودی...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام نماینده

             آدرس نمایندگی

نمایندگی

 

 

  

 

 

بالا