برای ثبت گارنتی

ابتدا به منوی ثبت گارانتی مراجعه کنید.
شماره سریال گوشی خود را وارد نمایید.
سپس اطلاعات خود را وارد نمایید.

مشخصات شما در بانک اطلاعات ما ذخیره شده و شامل خدمات مینیاتور قرار میگیرد.

مازنداران

  

نام نماینده

آدرس نماینده

تلفن نمایندگی

نوع نمایندگی

 هادی بابازاده شاره

 بابلسر-دوغکیلا،کوثر- بزودی...

 

 

 مهدی احسانی

 ساری...بزودی...

 

 

 حمید رضا دیانتی

 مازندران-کلار آباد-پاساژ دیلمی -موبایل شهرام

 

 فروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا