برای ثبت گارنتی

ابتدا به منوی ثبت گارانتی مراجعه کنید.
شماره سریال گوشی خود را وارد نمایید.
سپس اطلاعات خود را وارد نمایید.

مشخصات شما در بانک اطلاعات ما ذخیره شده و شامل خدمات مینیاتور قرار میگیرد.

همدان

 

 

  

نام نماینده

             آدرس نمایندگی

نمایندگی

 سلیمان مهدوی

همدان- بزودی...

 فروش

 حسین قادری دلیران

همدان ميدان امام پاساژقائم طبقه سوم پلاک 163 موبایل دليران

 فروش و خدمات

 پرویزحسینی 

 فامنین، خیابان امام، پایین تر از بانک کشاوزی، موبایل حسینی

 فروش و خدمات

مهدی صدری

 همدان .خیابان شریعتی .چهار راه کبابیان .(روبه روی کوچه کبابیان)
موبایل ستایش

 

 فروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا